Spyro the dragon rescuing #titan on YouTube

Spyro the dragon rescuing #titan

Joshua Schardt gaming & IRL
I rescued #titan with spyro the dragon

#spyrothedragon #spyroreignitedtrilogy #activision #nintendo #nintendoswitch #shorts